بافرتک

تامین برق سالم و مطمئن، تخصص ماست

                                       
»  (LCD Series (500VA-2kVA

 

LINE INTERACTIVE , 500VAto2KVA,LCD شبه سینوسی

مدل: LCD

LINE INTERACTIVE
شبه سینوسی

TOWER
500VA to 2kVA
TYPE "S" INTERNAL BATTERY
TYPE "L" EXTERNAL BATTERY